Dziś Imieniny


STUDIA PODYPLOMOWE MUZYKOTERAPIA
Akademia Muzyczna w Krakowie
Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

REGULAMIN Studiów podyplomowych MUZYKOTERAPIA.pdf

Raport z programu partnerskiego Leonardo da VinciPodyplomowe Studia Muzykoterapia zrealizowała Program Partnerski Leonardo da Vinci dotyczący muzyki w placówkach służby zdrowia. Naszymi Partnerami byli: Musique & Santé - główny koordynator (Paryż, Francja), Music Network (Dublin, Irlandia), The Royal Northern College of Music (Manchester, Wielka Brytania). Program trwał dwa lata od 1.09.2008r. - do 30.08.2010r.

W ramach Programu odbywaliśmy wizyty u Partnerów oraz przyjmowaliśmy całą grupę w Krakowie. Trenerami każdorazowo byli specjaliści z Francji a zajęcia odbywały się na terenie różnych oddziałów szpitalnych zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Realizacja Programu pozwaliła w dużym stopniu wzbogacić umiejętności muzykoterapeutyczne szkolnych, dostarczyła głębokich doświadczeń w pracy z chorym somatycznie klientem/pacjentem.
- http://leonardo.org.pl/

Nasze Studia zostały objęte także programem GRUNDTVIG dotyczącym pracy z osobami w podeszłym wieku. Zajęcia odbyły się w styczniu 2010r., w Paryżu. Wzięła w nich udział grupa międzynarodowa.
- http://grundtvig.org.pl/ZAŁOŻENIA I CEL:

Celem studiów jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry muzykoterapeutów, którzy mogą ubiegać się o zatrudnienie w placówkach medycznych różnych specjalności, psychologicznych, pedagogicznych oraz w ośrodkach rehabilitacji, rewalidacji, resocjalizacji, a także oświatowych, socjalnych i geriatrycznych. Studia są jednostopniowe. STRUKTUTA:

Zajęcia w grupach:

 • wykłady - wszyscy studenci 
 • ćwiczenia w grupach konwersatoryjnych (do 20 osób) 
 • ćwiczenia w grupach laboratoryjnych (do 5 osób)

I rok jest rokiem uzupełniającym:
 • dla magistrów z zakresu studiów muzycznych istnieje możliwość zwolnienia z przedmiotu nr 2;
 • dla magistrów z zakresu studiów psychologicznych istnieje możliwość zwolnienia z przedmiotów nr: 31, 32, 33;
 • dla magistrów z zakresu studiów pedagogicznych istnieje możliwość zwolnienia z przedmiotów nr: 35, 36, 37, 38; 
 • dla magistrów z zakresu studiów medycznych istnieje możliwość zwolnienia z przedmiotów nr: 40, 41, 42.

Program realizowany jest w ciągu dwóch i pół roku z podziałem na pięć semestrów. 


WIĘCEJ INFORMACJI:

Waleria Skiba
e-mail:

przerwa urlopowa - lipiec - sierpień
KANDYDACI:

Absolwenci studiów muzycznych, muzykologicznych, pedagogicznych, psychologicznych, medycznych, rehabilitacji i innych kierunków pokrewnych, którzy ukończyli szkołę muzyczną na poziomie przynajmniej I stopnia.OGRANICZENIA WIEKOWE - brak.REKRUTACJA NA I ROK STUDIÓW:

VI edycja obejmować będzie lata akademickie 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018.. Data rozpoczęcia -  październik 2015. Kryteria przyjęcia kandydata na I rok studiów:
 • test z literatury muzycznej
 • wykonanie 2 utworów muzycznych o zróżnicowanym charakterze na dowolnym instrumencie oraz wykazanie się predyspozycjami do swobodnego komunikowania się przez instrument 
 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań kierunkowych (badanie predyspozycji muzykoterapeutycznych)

Zasady rekrutacji na Studia (.pdf)TRYB I FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW:

 1. Kwestionariusz osobowy - dostępny na stronie
 2. Dyplom lub kopia dyplomu (uwierzytelniona notarialnie) ukończenia studiów magisterskich
 3. Dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia
 4. Oryginał wniesienia opłaty egzaminacyjnej
 5. 3 fotografie 37X52 mm

UWAGA: 

Termin składania podań: do 15.08.2015r.
Termin egzaminu: 12-13.09.2015r.WYKAZ PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH STUDIÓW:
 1. Muzykoterapia.
 2. Wprowadzenie do literatury muzycznej.
 3. Programowanie muzyki terapeutycznej.
 4. Choreoterapia.
 5. Techniki parateatralne.
 6. Techniki relaksacyjne.
 7. Improwizacja.
 8. Emisja głosu.
 9. Poznanie i doskonalenie umiejętności muzykoterapeutycznych
 10. Muzykoterapia w kinezyterapii
 11. Ćwiczenia z muzykoterapii w psychozach
 12. Ćwiczenia z muzykoterapii w zaburzeniach osobowości
 13. Zastosowanie muzykoterapii w leczeniu uzależnień
 14. Zastosowanie muzykoterapii w geriatrii
 15. Mobilna Rekreacja Muzyczna
 16. Ćwiczenia z muzykoterapii na oddziałach szpitalnych
 17. Zastosowanie muzykoterapii w leczeniu sanatoryjnym
 18. Wykorzystywanie gongów i mis dźwiękowych w pracy terapeutycznej
 19. Ćwiczenia z muzykoterapii dla dzieci niepełnosprawnych lub/i ruchowo
 20. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z ADHD
 21. Ćwiczenia z muzykoterapii w leczeniu dysleksji
 22. Zastosowanie muzyki w wadach wymowy
 23. Wykorzystanie techniki E.E.Gordona w działaniach muzykoterapeutycznych
 24. Ćwiczenia z muzykoterapii dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
 25. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób autystycznych
 26. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z zespołem Downa oraz niepełnosprawnych intelektualnie
 27. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z zaburzeniami wzroku
 28. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z zaburzeniami ruchu
 29. Wykorzystanie metody R.Labana w działaniach muzykoterapeutycznych
 30. Psychologiczne podstawy muzykoterapii
 31. Psychologia rozwojowa z elementami defektologii
 32. Psychopatologia
 33. Podstawy psychologii zdrowia
 34. Kierunki i metody psychoterapii
 35. Wprowadzenie do pedagogiki
 36. Pedagogika specjalna
 37. Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 38. Podstawy logopedii
 39. Podstawy psychiatrii
 40. Podstawy nauk medycznych
 41. Choroby psychosomatyczne
 42. Rehabilitacja
 43. Podstawy etyki w muzykoterapii
 44. Seminarium pracy dyplomowej


SPRAWDZANIE WYNIKÓW NAUCZANIA:

Wczasie zaliczeń i egzaminów.DOKUMENT ŚWIADCZĄCY O UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Po zrealizowaniu wszystkich przedmiotów, zaliczeń i egzaminów obowiązujących w planie studiów, student otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Muzykoterapii przy Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBYWANIA ZAJĘĆ:

Przewidziano 12 spotkań w roku akademickim w okresie od października do czerwca (nie dotyczy praktyk). Zajęcia odbywają się od piątku popołudniu, przez całą sobotę, do niedzieli - maksymalnie godzina 16:00.TERMINY ZAJĘĆ NA PODYPLOMOWYCH STUDIACH MUZYKOTERAPIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 :

PAŹDZIERNIK 10-12
PAŹDZIERNIK 24-26
LISTOPAD 21-23
GRUDZIEŃ 5-7
STYCZEŃ 16-18
STYCZEŃ 23-25
LUTY 13-15
MARZEC 6-8
MARZEC 20-22
KWIECIEŃ 24-26
MAJ 15-17
CZERWIEC 5-7OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE:

Wysokość opłat pokrywającą pełny koszt studiów i uwzględniającą 25% odpis na rzecz uczelni zostaje ustalana corocznie przez Senat Akademii Muzycznej. Przewidywany koszt studiów w roku akademickim 2015/2016 to 2400zł za semestr.

Opłata egzaminacyjna wynosi 140,- zł.

Opłaty prosimy przekazywać na konto Akademii Muzycznej w Krakowie: Bank PEKAO SA, III Oddział Kraków nr 41 1240 2294 1111 0000 3708 8240

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU WSTĘPNEGO NA STUDIA PODYPLOMOWE MUZYKOTERAPIA Na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie
This page is Valid CSS Standard Valid XHTML 1.0 Transitional
www.muzykoterapia.info © 2006-2015
Projekt i wykonanie: ClickMaster Polska

Salon Kosmetyczny Kraków # Hurtownia Rajstop Kraków # Joga Kraków # Renowacja Felg Kraków # Dieta wegetariańska # Wynajem busa Wieliczka